استان تهران

استان تهران، اجرت المثل

بنابمراتب فوق الذکر مواد ۲۲ و ۲۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برخلاف قانون تنظیم شده و ادارات اجراء حق ندارند باستناد آن شخص یا مال کفیلی را راساً و بدون مراجعه بمقامات قضائی توقیف کنند.مقامات قضائی هم نظر باصل ۸۹ متمم قانون اساسی که میگوید (دیوانخانه عدلیه و محکه ها وقتی احکام و […]

آموزش و پرورش، استان تهران

احتراماً ، در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده که بشرح آن بدون هیچ توجیه یا منطق قانونی حکم به تقسیط مهریه اینجانب را صادر گردیده به استحضار عالی می رسانم همانگونه که در محضر دادگاه بدوی اعلام شد تجدید نظر خوانده علاوه بر ایتکه کارمند وزارت […]

قانون مجازات، استان تهران

تصرف و اشغال پارکینگ بدون اجازه و با زور و تهدید قرار دادن موتور سیکلت در معبر مشاعی ساختمان و ایجاد مزاحمت تخریب نمودن نرده حفاظی معبر ساختمان و باغچه و شکستن موزائیک معبر ساختمان به خاطر بردن موتور به پارکینگ . مشتکی عنه نیز در بازجویی در کلانتری اظهار داشت بنده هیچ یک از […]

قانون مجازات، استان تهران

موضوع : نگهداری یک قبضه کلت کمری قاچاق گزارش شماره ۲۵ تاریخ جلسه : ۰۳/۰۷/۸۶ با دستگیری فردی که ادعا می کرد مقدار ۱۲ گرم مواد مخدر (تریاک) که در نزد وی بوده را جهت مصرف شخصی ، از شخصی به نام کریم امینی جو خریداری نموده است ماموران نیروی انتظامی ملی کشیک در مقابل […]

قانون مجازات، استان تهران

شعبه مذکور پس از اتمام تحقیقات ، و با عنایت به نظریه کارشناسی که موید اظهارات شاکی بود و همچنین اقرار ضمن مشتکی عنه قرار مجرمیت را به شرح ذیل صادر نمود.«در خصوص اتهام آقای علیرضا فیضی فرزند محمد موضوع شکایت آقای اکبر مروی آذر فرزند ابراهیم دائر بر ایجاد مزاحمت از حق با عنایت […]

قانون مجازات، استان تهران

مو

ضوع : نگهداری یک قبضه کلت کمری قاچاق گزارش شماره ۲۵ تاریخ جلسه : ۰۳/۰۷/۸۶ با دستگیری فردی که ادعا می کرد مقدار ۱۲ گرم مواد مخدر (تریاک) که در نزد وی بوده را جهت مصرف شخصی ، از شخصی به نام کریم امینی جو خریداری نموده است ماموران نیروی انتظامی ملی کشیک در مقابل […]

استان تهران، محل سکونت

همچنین مطابق با تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد.لذا در پرونده فوق آن قسمت از مهریه که بصورت وجه نقد می باشد طبق آیین نامه اجرایی قانون فوق به نرخ زمان تادیه […]

استان تهران، خانواده

در خصوص دعوی خانم پری بطرفیت آقای مرتضی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۳۰ هزار تومان سال ۴۶ مقوم به ۰۰۰/۷۶۰/۸۵ ریال با احتساب خسارات دادرسی توجهاًبه محتویات پرونده،نظر به احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی حسب مفاد ازدواج و نیز عندالمطالبه بودن مهریه خواهان و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در […]

استان تهران، دستور موقت

تهیه مسکن مناسب و متناسب با شرائط زن از تکالیف زوج بوده واز موارد احصاءشده نفقه در قانون مدنی می باشد.در پرونده مطروحه محل سکونت به تأیید تحقیقات انجام شده به هیچ وجه مناسب جهت زندگی زوجه و فرزندان نبوده و دادگاه به استناد تحقیقات انجام شده و تکلیف زوج جهت تهیه مسکن متناسب حکم […]

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، استان تهران

وکیل : آقای ناصر شیخ زادهخواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاقخواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده اند:احتراما” به استحضار می رساند، اینجانب با خوانده محترم از تاریخ ۱۵/۱۲/۴۸ ازدواج نموده بودیم که بعلت بروز مشکلاتی در تاریخ ۱۳۷۳ یکبار از هم جدا شدهایم ولی به اصرار فرزندان مشترکمان در […]

استان تهران، حسن معاشرت

خواسته : الزام به تمکین و ایفای وظایف مشترککلاسه : ۸۴/۲۶۶/۳۴۳۳ خواهان دادخواستی به شرح خلاصه ذیل تقدیم دادگاه نموده اند:احترامأ معروض می دارد که خوانده،زوجه اینجانب به مدت ۳۸ روز بدون مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالفت بنده اقدام به ترک منزل مشترک و عدول از ایفای وظایف زوجیت نموده است . نظر به […]

استان تهران، عقد ازدواج

طرفین دعوا در مودعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شده و جلسه به تصددی ریاست دادگاه تشکیل گردیده است . خواهان دعوی نفقه اعلام شده که از تاریخ ۳/۱۰/۸۱ که ابتدای عقد رسمی می باشد،نامبرده به من خرجی و نفقه نداده ومرا بلا تکلیف گذاشته است ، در حالی که من در منزل ایشان سکونت […]

استان تهران، وجود رابطه

وقت رسیدگی به تاریخ ۲۲/۱/۸۵ تعیین و به طرفین ابلاغ قانونی گردیده است.در وقت مقرر جلسه دادرسی به تصدی ریاست دادگاه تشکیل شده،خواهان در دادگاه حضور نداردو خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه حضور ندارد.خواهان معلوم نموده که دعوی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد.دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح ذیل انشاء […]

استان تهران، شهادت شهود

نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه زوجه یائسه می باشد، به صراحت ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ،طلاقاز نوع بائن می باشد، که در حکم دادگاه نیز مورد اشاره قرار گرفتهپرونده کلاسه : ۸۳/۱۸۳۴مطروحه در شعبه : ۲۶۶ دادگاه خانوادهخواهان : آقای محمد مهدیخوانده : خانم فریالخواسته : اعسار از پرداخت دفعتاً واحداً مهریه و […]