اسید رقیق

پایان نامه استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : تکنولوژی مواد غذایی عنوان : استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز استاد راهنما : دکتر عبدالرضا محمدی نافچی […]

پایان نامه استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین

روغن در سس مایونز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : تکنولوژی مواد غذایی عنوان : استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز استاد راهنما : دکتر عبدالرضا محمدی نافچی […]