بد افزار ها

پایان نامه شبیه سازی مبدل های حرارتی با کمک نرم افزارHTFS

چکیده مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا […]

۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی

۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی نظام­های آموزشی با رسالت و ماموریت مشخصی به وجود آمده و برای نیل به اهداف معینی تلاش می‌کنند. بی‌تردید دستیابی به این اهداف مستلزم شناسایی، کنترل و رفع موانع و مشکلاتی است که ممکن است اجرای مطلوب فرایندهای آموزشی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بدین منظور استفاده از […]

پایان نامه روانشناسی : ۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی

۱-۱ ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی نظام­های آموزشی با رسالت و ماموریت مشخصی به وجود آمده و برای نیل به اهداف معینی تلاش می‌کنند. بی‌تردید دستیابی به این اهداف مستلزم شناسایی، کنترل و رفع موانع و مشکلاتی است که ممکن است اجرای مطلوب فرایندهای آموزشی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بدین منظور استفاده از […]

پایان نامه با موضوع ۱-۱-۱-۱-۱ بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی

۱-۱-۱-۱-۱ بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی با توجه به سیر تکاملی استاندارد‌های آموزش الکترونیکی، دو استاندارد اسکرم و ای ام اس [۱]را به طور اجمالی شرح می‌دهیم(مهربان و مصلی نژاد،۱۳۸۸). استاندارد ای ام اس پروژه ای ام اس به عنوان زیر ساخت ملی آموزش عالی در ایالات متحده شروع شد. هدف این پروژه ایجاد […]

مقاله (پایان نامه حقوق) ۱-۱-۱-۱ مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی

۱-۱-۱-۱ مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی یادگیرنده منابع غنی اطلاعاتی را می‌شناسد و آنها را ارج می‌نهد به خوبی می‌داند که چه می‌خواهد و به دنبال چه چیزی است، متفکری نقاد، تحلیل‌گر و گزینش‌گر اطلاعات است، از فنون و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مرور اطلاعات و داده‌ها از منابع گوناگون استفاده می‌کند. داده‌ها و […]

پایان نامه با موضوع ۱-۱-۱-۱-۱ بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی

۱-۱-۱-۱-۱ بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی با توجه به سیر تکاملی استاندارد‌های آموزش الکترونیکی، دو استاندارد اسکرم و ای ام اس [۱]را به طور اجمالی شرح می‌دهیم(مهربان و مصلی نژاد،۱۳۸۸). استاندارد ای ام اس پروژه ای ام اس به عنوان زیر ساخت ملی آموزش عالی در ایالات متحده شروع شد. هدف این پروژه ایجاد […]

مقاله (پایان نامه حقوق) ۱-۱-۱-۱ مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی

۱-۱-۱-۱ مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی یادگیرنده منابع غنی اطلاعاتی را می‌شناسد و آنها را ارج می‌نهد به خوبی می‌داند که چه می‌خواهد و به دنبال چه چیزی است، متفکری نقاد، تحلیل‌گر و گزینش‌گر اطلاعات است، از فنون و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مرور اطلاعات و داده‌ها از منابع گوناگون استفاده می‌کند. داده‌ها و […]

استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران

استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ یافته­ های تحقیق در زمینه پاسخ دهی به سؤال دوم و آزمون تاثیر وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی حاکی از آن است که میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی ۸۱۷/۰ بوده که نشان از […]

پایان نامه روانشناسی : استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران

استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ یافته­ های تحقیق در زمینه پاسخ دهی به سؤال دوم و آزمون تاثیر وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی حاکی از آن است که میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی ۸۱۷/۰ بوده که نشان از […]

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده

گویه های مربوط به تن آرایی – نقش و جایگاه زنان و خانواده تعریف نظری: خودآرایی و تزیین خویشتن با پویایی خویشتن مرتبط است. در این معنا، پوشاک علاوه بر آن که وسیله ی مهمی برای پنهان سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس […]

پایان نامه پرسشنامه تعارض‌های زناشویی (MCQ)

پرسشنامه تعارض‌های زناشویی که دارای ۴۲ سؤال است که هفت حیطه تعارض‌ زوجین را بررسی می کند. دامنه نمرات سؤالها بین ۱ تا ۵ است و دامنه نمرات پرسشنامه بین ۴۲ تا ۲۱۰ می باشد. پایایی این ابزار توسط براتی (۱۳۷۵) برابر با ۵۲/۰، توسط فرحبخش (۱۳۸۴) برابر با۶۹/۰ و در مطالعه حاضر۸۰/. بدست […]

پایان نامه پرسشنامه تعارض‌های زناشویی (MCQ)

پرسشنامه تعارض‌های زناشویی که دارای ۴۲ سؤال است که هفت حیطه تعارض‌ زوجین را بررسی می کند. دامنه نمرات سؤالها بین ۱ تا ۵ است و دامنه نمرات پرسشنامه بین ۴۲ تا ۲۱۰ می باشد. پایایی این ابزار توسط براتی (۱۳۷۵) برابر با ۵۲/۰، توسط فرحبخش (۱۳۸۴) برابر با۶۹/۰ و در مطالعه حاضر۸۰/. بدست […]

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران از سه جنبه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. الف) هزینه های تحمیل شده بر دولت شامل: – اتلاف هزینه جاری اداره موسسات آموزشی توسط دولت – اتلاف سرمایه‌گذاریهای ثابت برای احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ب) هزینه‌های تحمیل شده […]

پایان نامه روانشناسی : خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در ایران از سه جنبه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. الف) هزینه های تحمیل شده بر دولت شامل: – اتلاف هزینه جاری اداره موسسات آموزشی توسط دولت – اتلاف سرمایه‌گذاریهای ثابت برای احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ب) هزینه‌های تحمیل شده […]