زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی علوم و صنایع غذایی عنوان بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین استاد راهنما دکتر عبدالرضا محمدی نافچی استاد مشاور دکتر مهسا تبری فهرست مطالبفهرست مطالب… ‌جفهرست جداول. ‌حفهرست شکل ها ‌کچکیده ۱فصل اول: کلیات… ۲۱-۱- پیش زمینه. ۳۱-۲- اهمیت موضوع. ۵۱-۳- اهداف پژوهش… ۹۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۹۲-۳-۱- اهداف اختصاصی.. ۱۰۱-۴- پرسشهای تحقیق.. ۱۰۱-۵- محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۱-۶- نمودار تحقیق.. ۱۰فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین.. ۱۲۲-۱- کامپوزیت.. ۱۳۱-۱-۲- کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر) ۱۴۲-۲- نانو کامپوزیت.. ۱۴۱-۲-۲- تعریف نانوتکنولوژی.. ۱۴۲-۲-۲- تعریف نانو کامپوزیت.. ۱۵۲-۳- بایو نانوکامپوزیت.. ۱۵۱-۳-۲- بایو تکنولوژی.. ۱۵۲-۳-۲ تعریف بایونانوکامپوزیت.. ۱۶۳-۳-۲ بایو نانوکامپوزیت سبز. ۱۷۲-۴- نانو رسها ( سیلیکاتهای لایهای) ۱۸۲-۵- نشاسته و نشاسته سیب زمینی…..

پایان نامه بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی علوم و صنایع غذایی عنوان بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم­های ترکیبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته سیب زمینی و ژلاتین استاد راهنما دکتر عبدالرضا محمدی نافچی استاد مشاور دکتر مهسا تبری فهرست مطالبفهرست مطالب… ‌جفهرست جداول. ‌حفهرست شکل ها ‌کچکیده ۱فصل اول: کلیات… ۲۱-۱- پیش زمینه. ۳۱-۲- اهمیت موضوع. ۵۱-۳- اهداف پژوهش… ۹۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۹۲-۳-۱- اهداف اختصاصی.. ۱۰۱-۴- پرسشهای تحقیق.. ۱۰۱-۵- محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۱-۶- نمودار تحقیق.. ۱۰فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین.. ۱۲۲-۱- کامپوزیت.. ۱۳۱-۱-۲- کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر) ۱۴۲-۲- نانو کامپوزیت.. ۱۴۱-۲-۲- تعریف نانوتکنولوژی.. ۱۴۲-۲-۲- تعریف نانو کامپوزیت.. ۱۵۲-۳- بایو نانوکامپوزیت.. ۱۵۱-۳-۲- بایو تکنولوژی.. ۱۵۲-۳-۲ تعریف بایونانوکامپوزیت.. ۱۶۳-۳-۲ بایو نانوکامپوزیت سبز. ۱۷۲-۴- نانو رسها ( سیلیکاتهای لایهای) ۱۸۲-۵- نشاسته و نشاسته سیب زمینی…..

پایان نامه روانشناسی در مورد : تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده

تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده برخی از جامعه شناسان روی الزاماتی که در زمینه روابط خانوادگی است تمرکز می کنند. آنها فرض می کنند که بعضی از اشکال خانواده، نتیجه محصولات طبیعی فرایند تکامل هستند. این دیدگاه که به عنوان زیست جامعه شناختی شناخته شده است، به دنبال درک رفتار انسانی است. این دیدگاه فرض می کند که بیولوژی همیشه با فرهنگ، در خلق اشکال مشخص، کنش متقابل می کنند. برخی اشکال رفتار انسانی با انواع دیگر مشترک هستند، بعضی منحصر به انسانند و بعضی از فرهنگی تا فرهنگ دیگر متفاوتند یا حتی از شخصی به شخص دیگر، در یک فرهنگ متفاوتند. اما همه باور دارند که با بعضی از درجات از نیروهای بیولوژی متأثر می شوند (ایمان و اسکافی،۱۳۸۰: ۷۹) این نظریه بیان می کند که…

پایان نامه روانشناسی در مورد : تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده

تئوری زیست جامعه شناختی[۱] – نقش و جایگاه زنان و خانواده برخی از جامعه شناسان روی الزاماتی که در زمینه روابط خانوادگی است تمرکز می کنند. آنها فرض می کنند که بعضی از اشکال خانواده، نتیجه محصولات طبیعی فرایند تکامل هستند. این دیدگاه که به عنوان زیست جامعه شناختی شناخته شده است، به دنبال درک رفتار انسانی است. این دیدگاه فرض می کند که بیولوژی همیشه با فرهنگ، در خلق اشکال مشخص، کنش متقابل می کنند. برخی اشکال رفتار انسانی با انواع دیگر مشترک هستند، بعضی منحصر به انسانند و بعضی از فرهنگی تا فرهنگ دیگر متفاوتند یا حتی از شخصی به شخص دیگر، در یک فرهنگ متفاوتند. اما همه باور دارند که با بعضی از درجات از نیروهای بیولوژی متأثر می شوند (ایمان و اسکافی،۱۳۸۰: ۷۹) این نظریه بیان می کند که…

پایان نامه پایان نامه حقوق : حق بر حیات و مسائل زیست محیطی

این ماده اشعار می­دارد: حق هر کسی بر حیات باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ­کس نباید در نتیجه حکم دادگاه به واسطه محکومیت جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام می­شود،با این ماده در تعارض نخواهد بود. این حق که شاید بنیادی­ترین حق­ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هسته­ای می­شود با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.حدود ۹ درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده…

پایان نامه پایان نامه حقوق : حق بر حیات و مسائل زیست محیطی

این ماده اشعار می­دارد: حق هر کسی بر حیات باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ­کس نباید در نتیجه حکم دادگاه به واسطه محکومیت جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام می­شود،با این ماده در تعارض نخواهد بود. این حق که شاید بنیادی­ترین حق­ها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هسته­ای می­شود با مسائل زیست­محیطی ارتباط می­یابد.حدود ۹ درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده…

پایان نامه حقوق با موضوع کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه

بند دوم: کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده من جمله اطلاعات مربوط به…

پایان نامه حقوق با موضوع کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه

بند دوم: کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط­زیست در ریودوژانیرو برزیل با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط­زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق­های رویه­ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست­محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می­نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل ۲۳ این اعلامیه عنوان می­نماید که افراد،گروه­ها، و سازمان­ها باید به اطلاعات مربوط به محیط­زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده من جمله اطلاعات مربوط به…

دانلود پایان نامه : اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی…

دانلود پایان نامه : اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی…

دانلود پایان نامه : اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی…

پایان نامه پیشینه و تحولات حقوق بین الملل محیط زیست

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است . در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی…

پایان نامه پیشینه و تحولات حقوق بین الملل محیط زیست

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است . در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی…

پایان نامه پیشینه و تحولات حقوق بین الملل محیط زیست

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است . در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی…