آروماتیک

پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و … مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی...

آرد گندم

افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع گندم تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای و تعیین کیفیت مغذی...