ماه: جولای 2020

آروماتیک

پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و … مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی...

آرد گندم

افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته با روش فیزیکی و با کمک آنزیم ها افزایش راندمان جداسازی پروتئین آرد گندم از نشاسته تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع گندم تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای و تعیین کیفیت مغذی...