دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۴۷

دو سال رفته در مقایسه با یک سال رفته و پیش دبستانی نرفته ۴۱۲/۰ ۵۴۹/۰ ۰۶۹/۰ ۷۴۹/۰ ۴۵۵/۰ در مرحلۀ سوم، متغیر طول دورۀ پیشدبستانی (دو سال پیشدبستانی رفته در مقایسه با یک سال رفته و نرفته) وارد مدل رگرسیون شد. همان طور که مشاهده میشود این متغیر با ۰۸۰/۰ R2.Adj=، ۱۱۰/۱F= ، ۳۵۴/۰ P=، […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۴۸

Sig Exact پیشدبستانی رفته ۸۸ ۹ ۵ ۱۰۲ ۸۵۸/۱ ۲ ۴۳۲/۰ پیشدبستانی نرفته ۶۹ ۸ ۱ ۷۸ جمع ۱۵۷ ۱۷ ۶ ۱۸۰ همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی سطوح تحول شناختی مربوط به سطح پیشعملیاتی میباشد (۱۵۷ نفر) و کمترین فراوانی مربوط به زیر سطح دوم عملیات عینی (۶ نفر) میباشد. همچنین بیشترین فراوانی […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۳۳

درصد ۲/۸۷ ۴/۹ ۳/۳ ۱۰۰% همچنان که در جدول (۴-۳) مشاهده میشود ۱۵۷ نفر از افراد نمونه در مرحلۀ پیشعملیاتی (یعنی ۲/۸۷ درصد)، ۱۷ نفر (یعنی ۴/۹ درصد) در زیرسطح اول عملیات عینی و ۶ نفر (یعنی ۳/۳ درصد) در زیرسطح دوم عملیات عینی میباشند. بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که در مرحلۀ […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۳۵

۷۸۲/۰ تحصیلات مادر ۱۳۸/۴ ۲۴۲/۰ نوع پیش دبستانی ۰۲۶/۱ ۹۷۵/۰ نیم سال تولد ۲۴۴/۱ ۸۰۴/۰ درآمد پیش فرض شش: هیچ مقادیر پرت[۲۷۱] قابل توجهی نباید در رگرسیون باشد، اگر این مقادیر پرت در مدل رگرسیون وارد شود اعتبار نتیجۀ تحلیل را کاهش میدهد. البته حذف خود به خودی مقادیر پرت هم میتواند خطرناک باشد زیرا ممکن است […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۷

در زیر سطح دوم عملیات عینی، آزمودنی باید علاوه بر چهار یا پرسش از پرسشهای زیر سطح اول عملیات عینی، به چهار یا پنج پرسش (۲، ۵ ،۶، ۹، ۱۰) از پرسشهای زیر سطح دوم عملیات عینی پاسخ صحیح دهد. اگر او موفق به پاسخگویی درست این پرسشها شود، بدین معنی است که وارد سطح […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۸

زیر سطح دوم عملیات انتزاعی پاسخ صحیح به پرسشهای انتزاعی سطح اول + پنج پرسش (۱۶،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱) ۲۱،۲۰ ،۱۹، ۱۸ ۳-۶-روایی و پایایی ابزارروایی[۲۵۸] و پایایی[۲۵۹] آزمون معمای مفرح و چالش بر انگیز بیکن (مداد و کاغذی) توسط مطالعات پیشین مورد آزمون قرار گرفته است. برای نخستین بار بیکن و همکاران (۱۹۹۵) برای اندازه گیری میزان روایی ملاکی […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۲

در اختیار کودک دو صفحۀ مقوایی بزرگ با تعدادی مکعب کوچک قرار دارند و از کودک میخواهند تا همچون پژوهشگر مکعبهای کوچک را در سطح مقوا پخش کند. در ادامه پژوهشگر بدون آن که تعداد مکعبها را زیاد یا کم کند، مکعبهای خود را به در گوشه ای از مقوا جمع میکند و از کودک […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۵

۲-۴- ماهیت آموزش پیش دبستانیتوجه به آموزش و پرورش پیش از دبستان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در بعضی کشورها، تقریباً همۀ کودکان قبل از ورود به دبستان، در این مراکز تربیتی پرورش مییابند (صافی، ۱۳۸۷). در نظام آموزشی ایران، کودکان کمتر از سه سال در مهدکودک، کودکان سه، چهار و […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۸

۳ تا ۶ سالگی تکانههای نهاد به اندام های تناسلی منتقل میشود، و کودک از تحریک آلتی لذت میبرند. تعارض ادیپی در مورد پسرها و تعارض الکترا در مورد دخترها واقع میشود. بچهها میل جنسی به والد جنس مخالف احساس میکنند. آنها برای اجتناب از تنبیه، از این میل دست میکشند، و در عوض، ویژگیها […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۱۰

زمانی که طرحوارههای موجود قادر به پاسخگویی به تجارب تازه نباشند تعادل به هم میخورد، و برای ایجاد تعادل دوباره لازم است طرحوارهها با تجربه های تازه دمساز شود، به فرایند دمساز کردن طرحوارهها و تجربه ها با یکدیگر به منظور ایجاد تعادل، سازگاری[۷۸] گفته میشود که از طریق دو فرایند درونسازی[۷۹] و برونسازی[۸۰] انجام میگیرد. فرایند پاسخ […]