پایان نامه های ارشد سری اول

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(+) و پاسخ به شبهات …

نقض چهارم: ۷۴ پاسخ حلی: ۷۵ شبهه پنجم: وصیت امام حسین× به فاطمه کبری بجای وصیت به امام سجاد ×! ۷۸ پاسخ شبهه پنجم ۷۹ فهرست منابع ۸۱ مقدمه: تبیین مسأله : امامت از اساسی ترین اعتقادات شیعه میباشد وبر همین اساس از قدیم الایام برنامه شبهه افکنی از سوی مخالفان نسبت به آن آغاز […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 28

این لغت اشاره دارد به میزان مفرح بودن گردشگری ، شوخی وخنده خواســـــته ی یک كودك و فرد بالغ درهر موقعـیتی می باشد ومی تواندانگیزهایی برای گردشگرباشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)برنامه های مصرف مكرراین نوع برنامه ها برنامه هایی هـــستند كه درآن مشتریان دائمی و ثابت خدمات شركتها وموسسا ت را […]